1816: de Fransche School

Torenschool

In 1816 wordt de "Latijnse School" heropend, er wordt nu ook les gegeven in de Franse taal. De rector, dr. Albertus Pieter van de Siepkamp, brengt de school op een hoger plan. In 1830 geeft hij aan 25 leerlingen onderricht in "de hedendaagse talen, in geschied-, aardrijks- en fabelkunde, in reken-, stel- en meetkunst en aan 10 leerlingen tevens 'in de oude boeken'". Van de Siepkamp overleed op 29 juli 1865.

In 1850 wordt Charles Corneille Schlencker benoemd tot hoofdonderwijzer aan de "Tweede Afdeling", de Fransche School, welke grotere belangstelling geniet. Het gevolg is dat omstreeks 1858 de Latijnse school wordt opgeheven bij gebrek aan leerlingen. Schlencker opent op 1 januari 1864 een bijzondere school voor lager- en meer uitgebreid lager onderwijs; hij wordt bijgestaan door hulponderwijzer J.H. Jennes en een kwekeling, Derk Brink.