Het Schipholt - Glanermaten

2014-12-28 142814

Buurt Schipholt - Glanermaten

[Wijk 08 Glanerbrug, gemeente Enschede]

www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl, 2014:

Het Schipholt

Het Schipholt is een jaren '70 buurt in het zuiden van Glanerbrug. De buurt wordt in het zuidoosten begrensd door de Glanerbeek, met aan de overzijde de wijk Oikos (onderdeel van uitbreidingswijk De Eschmarke). Voor het overige wordt de wijk begrensd door de toekomstige uitbreiding van De Eschmarke, de Schipholtstraat en de groene voorzieningenzone met sporthal, zwembad, Cruyff Court en basisscholen.

In Het Schipholt komt vrijwel uitsluitend de functie wonen voor, dit betreffen voor het overgrote deel eengezinswoningen. In de noordelijke helft van de buurt zijn op enkele centrale plekken complexen met meergezinswoningen gesitueerd. Dwars door de buurt loopt de Ouverturestraat, deze ontsluitingsweg deelt de buurt ruimtelijk in twee delen. Zowel het noordelijk als het zuidelijk deel worden gekenmerkt door een complexe structuur; korte straatjes, hofjes, verspringende rooilijnen en veel achterterreinen. Centraal door de buurt, in het noordelijk en zuidelijk deel, loopt een groene ring van openbaar groen. De woningen zijn met de achtertuinen op het groen gericht. De complexe ruimtelijke structuur zorgt voor een slechte oriëntatie in de buurt. Het beeld van de buurt wordt overwegend bepaald door gesloten bebouwing langs korte straatjes en hofjes. De woningen hebben vrijwel alle twee bouwlagen met een kap. Aan de oostelijke rand (de zijde van de Glanerbeek) is open en halfopen bebouwing in één bouwlaag gesitueerd. Het grootste deel van Het Schipholt is als erf ingericht.

Muziekbuurt

De Muziekbuurt is gelegen tussen de oude linten Schipholtstraat, Dr. Stamstraat en Ouverturestraat en de zone rondom de Glanerbeek, langs de rijksgrens met de Bondsrepubliek Duitsland. De buurt bestaat uit woonbebouwing en een groot voorzieningencomplex met meerdere basisscholen, een sporthal, een overdekt zwembad en een Cruyff Court.

Het deel ten noorden van Cantatestraat bestaat uit een binnenring waar aan weerszijden woningen gesitueerd zijn. Op het binnenterrein en op verschillende plekken aan de ring is groen gesitueerd. De gesloten bebouwing en de halfopen bebouwing hebben een uniforme kleurstelling, hierdoor ontstaat er een homogene buurt. Op het binnenterrein is een iets groter plantsoen gesitueerd met daarin een speelvoorziening. Rondom de Preludestraat is sprake van een duidelijke eenheid door een uniforme architectuur en inrichting. Dit deel van de buurt wordt vanaf de Preludestraat ontsloten, deze is langgerekt met een paar bochten. De woningen zijn allen rijwoningen, met op een aantal plaatsen een berging aan de voorzijde van de woning. Op verschillende plaatsen zijn de bouwblokken evenwijdig aan elkaar en met de tuinen op het zuiden gesitueerd, hierdoor ontstaan veel achterkanten, waar voorzijden van woningen op uitkijken. Dit levert een matige ruimtelijke kwaliteit. Door de bochten in de Preludestraat ontstaan groene hoeken en pleintjes. De zijtakken van de Preludestraat zijn zonder groen ingericht. Vanuit de Preludestraat ligt tussen de woningen door een relatie naar de groene zone rondom de Glanerbeek. De aanwezigheid van dit groen is van groot belang voor de buurt. De ruimtelijke betrokkenheid met de woonomgeving is echter beperkt, doordat de woningen met hun achterkant naar de zone georiënteerd zijn. De buurt rondom de Sonatestraat is gelegen achter de lintbebouwing van de Schipholtstraat en de Ouverturestraat. In het zuiden vormt de groenstrook met scholen en sportpark de grens. In deze buurt komen uitsluitend woningen voor. Kenmerkend zijn de rechtlijnige opzet en de monotonie van de buurt. De combinatie van uniforme gesloten bebouwing en een uniforme lichte bestrating zorgt voor een weinig afwisselend ruimtelijk beeld. De woningen zijn allen rijwoningen in twee bouwlagen met kap. Door de grote uniformiteit vormt de buurt een duidelijke eenheid. De buurt wordt ontsloten vanaf de Ouverturestraat. Het aandeel groen in de buurt is beperkt. Aan de zijkanten van de kavels zijn groenstroken en parkeerplaatsen gesitueerd. Ondanks het groen bij de parkeerplaatsen overheerst de geparkeerde auto in het ruimtelijk beeld.

meer info:

http://drimble.nl/buurten/1530802/schipholt-glanermaten.html

Postcodes in de buurt Schipholt-Glanermaten (Enschede):