Het Bentveld - Bultserve

2010-12-22 204744

[Wijk 08 Glanerbrug, gemeente Enschede] - www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl (2014):

Het Bentveld

Het Bentveld is een woonbuurt die ruimtelijk in twee delen verdeeld is. Het oostelijke deel wordt gekenmerkt door weinig ruimtelijke samenhang en structuur, het westelijke deel kent een rechthoekig stratenpatroon en meer ruimtelijke samenhang.

Het Bentveld-West is gelegen ten noorden van de Gronausestraat, tussen de Zwarteweg en de Veldstraat. Er zijn een ouder en een nieuwer gedeelte te onderscheiden; respectievelijk overwegend in het zuidwesten en het noordoosten van het gebied. De ruimtelijke structuur van Het Bentveld-West heeft een rechtlijnige opzet met lange straten in noord-zuid richting en korte straten in oost-west richting. In het nieuwere deel van de buurt zijn op diverse plaatsen woningen gesitueerd rondom kleine verblijfsgebieden. De kavels hieraan keren zich met de achterzijde naar de groene spoorzone. In het oudere deel van Het Bentveld-West komt overwegend gesloten bebouwing voor, in het jongere deel overwegend halfopen bebouwing. De meeste woningen hebben twee bouwlagen en een kap. Rondom de verblijfsgebieden in het noordelijk deel komen ook woningen in één bouwlaag met kap voor. Kenmerkend voor de totale buurt is de aanwezige eenheid in de bebouwing, ondanks dat er diverse type woningen uit verschillende tijdsperioden zijn gesitueerd. In de openbare ruimte van het oudere deel van de buurt komt bijna geen groen voor en zijn de tuinen zeer ondiep, hierdoor heeft dit gebied (met name de Willem Cornelis Schoutenstraat) een stenig karakter. Door de groene inrichting van de kleine verblijfsgebieden vormt de nieuwere buurt een herkenbaar geheel en wordt de woonfunctie van de buurt ruimtelijk verduidelijkt.

Het Bentveld-Oost is gelegen ten noorden van de lintbebouwing aan de Gronausestraat en ten westen van de lintbebouwing aan de Kerkstraat, rondom de Veldstraat, Gagelstraat, Bentstraat en Veenpluisstraat. Dit is een amorf gebied dat is opgebouwd uit een aantal straten en enkele binnen- en achterterreinen. Langs de straten zijn overwegend woningen aanwezig. De woonfunctie is langs de straten geconcentreerd en op de binnenterreinen zijn andere functies gesitueerd, zoals in het meest noordelijke binnenterrein een begraafplaats en in de twee zuidelijke binnenterreinen bedrijven. De ruimtelijke kwaliteit van de zuidelijke binnenterreinen is gering. De grote diversiteit in bebouwingstypologie en het ontbreken van continuïteit in de bebouwing langs de woonstraten dragen bij aan een slecht herkenbare structuur. Voor voetgangers is er momenteel geen duidelijke routing aanwezig richting de Gronausestraat. De passage 'Bentstraat-Gronausestraat' is momenteel de enige, weinig aantrekkelijke ook weinig herkenbare route voor langzaam verkeer richting Gronausestraat.

Bultserve

Bultserve is een groene enclave ten noorden van de spoorlijn Enschede-Gronau. De spoorlijn en de Glanerbeek vormen ruimtelijke barrières. De enige goede verbinding met het dorp Glanerbrug is de entree aan de Kerkstraat. Een parkachtige ruimte met waardevolle bomen zorgt er voor dat de functies sportpark en rioolwaterzuiveringsinstallatie ruimtelijk goed in de omgeving zijn ingepast.

Meijerdorp-Redemptoristenpark en omgeving

Deze buurt is gelegen ten zuiden van de spoorlijn Enschede-Gronau, ten noorden van de bebouwing aan de Gronausestraat en tussen de lintbebouwing van de Kerkstraat in het westen en de groene zone rondom de Glanerbeek in het oosten.

Aan de Spoorbaanstraat, die centraal in noord-zuid richting door de buurt loopt, is een zeer gevarieerde woningtypologie aanwezig. Aan de oostzijde van de Spoorbaanstraat is het Redemptoristenpark gelegen. In een parkachtige omgeving met een rustig en introvert karakter komen bouwblokken met woningen in één bouwlaag met kap voor. Onderdeel van het Redemptoristenpark is ook het verzorgingscentrum Ariëns Zorg Palet. Aan de westzijde van de Spoorbaanstraat is een inbreiding van moderne rij- en halfvrijstaande woningen gesitueerd. De woningen bestaan uit twee bouwlagen met kap of een terugliggende derde laag. In deze inbreiding zijn moderne architectuur en lichte kleuren gecombineerd met typische jaren '30 elementen als donkere baksteen en overstekende witte daklijsten. Deze architectuur sluit goed aan bij de in de omgeving aanwezige karakteristieke -en waardevolle- jaren '30 panden van de oude Sint Gerardusschool.

meer info:

http://drimble.nl/buurten/1530801/bentveld-bultserve.html

http://www.oozo.nl/lokatie/enschede/glanerbrug-en-omgeving/bentveld-bultserve

Postcodes in de buurt Bentveld-Bultserve (Enschede):