De Voskamp

2010-01-10 154958

[Wijk 08 Glanerbrug, gemeente Enschede] - www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl (2014):

De Voskamp is een moderne woonbuurt, gerealiseerd in de jaren '90 van de 20e eeuw. De buurt is gelegen in het westen van het dorp en ligt ingeklemd tussen de Gronausestraat en de spoorlijn Enschede-Gronau. In De Voskamp zijn uitsluitend woningen aanwezig.

Een groot deel van de woningen is projectmatig gerealiseerd. Voor de woningen, die in de vrije sectorbouw gerealiseerd zijn, golden duidelijke richtlijnen voor de stijl van de architectuur en het kleur- en materiaalgebruik. Er is een rustig en overzichtelijk straatbeeld door uniformiteit binnen kleine eenheden. Door duidelijke verschillen tussen de eenheden is het tegelijk prettig afwisselend. De buurt heeft een rechtlijnige verkavelingsopzet met een overwegende oost-west verkaveling. De Beringstraat vormt de entree vanaf de Gronausestraat en is de hoofdas van de buurt. Hierlangs zijn grotere bouwmassa's gesitueerd; ruime half vrijstaande en vrijstaande woningen op royale percelen en geschakelde woningen in drie bouwlagen. Aan de westrand, grenzend aan het groene buitengebied, is de bebouwingsopzet losser; vrijstaande woningen in één bouwlaag met kap. In het middengebied van de buurt zijn overwegend gesloten, halfvrijstaande en geschakelde woningen in twee bouwlagen met kap aanwezig. In noord-zuid richting loopt haaks op de auto-ontsluiting een langzaam verkeersroute door de buurt. Deze wordt begeleid door openbaar groen en lossere, open bebouwing. Centraal in de buurt ligt aan de langzaam verkeersroute een groenvoorziening; deze is ingericht als speelplek met een trapveld en speeltoestellen. Een klein deel in het oosten van de buurt wordt ontsloten vanaf de Zwarteweg. Dit deel van De Voskamp bestaat overwegend uit half open en gesloten bebouwing. Hier zijn woningen gesitueerd rondom een centrale, half ronde groenvoorziening. Direct ten oosten van de Beringstraat is een ijsbaan aanwezig. Deze maakt onderdeel uit van het structurerend groen in en rondom de kern en heeft een functie als groenvoorziening. Gedurende een deel van het jaar is de ijsbaan een waterplas met een oppervlak van ruim anderhalve hectare, het grootste deel van het jaar ligt het terrein echter droog. Als afbakening van het terrein staat hier een flink hekwerk omheen. Met name het hekwerk vormt binnen de woonomgeving van De Voskamp een opmerkelijke verschijning. Het is jammer dat het terrein niet een meer openbare dubbelfunctie heeft.

Tekst: Enschede-Stad.nl

Voskamp is een kleine uitbreidingswijk aan de westkant van Glanerbrug uit eind jaren '90. Qua bouwstijl heeft de wijk veel weg van de latere delen van de Helmerhoek: een breed scala aan woningtypes en -soorten, alle opgetrokken uit ivoorwitte/gele baksteen. Centraal in de wijk ligt de ijsbaan, een dieper gelegen grasveld dat bij koud weer onder water gezet kan worden. Aan de westkant wordt de wijk door middel van een ecozone gescheiden van de Eschmarke.